ERİTROSİTLER

Eritrositler,kanın en yoğun hücre grubudur. Kandakiertrositlerinhacminin, kan hacmine oranına Hematokrit denir. Budeğer, kadınlarda %38-46 ; erkeklerdeise, % 40-54 arasında değişir. Eritrositleriçinde bulunan hemoglobin molekülü, eritrositintemel işlevi olan Gaz transportunu sağlamaktadır.

Bu Molekül, akciğerlerde Oksijen bağlayarak, vücuthücrelerine taşımakta,oradan aldığı atık madde olan karbondioksiti deakciğerlere taşıyarak, vücuttanuzaklaştırılmasını temin etmektedir. Normalhemoglobindüzeyi, 12-16,5 gr/dL arasındadır. 12 graltındaki hemoglobin düzeyleri, anemiyi (kansızlığı) işareteder venedenlerinin araştırılması gerekir.Normalde, kanın her mikrolitresinde 4 - 6,5 milyon eritrositbulunmaktadır.Kanbankalarında, ağırlıklı olarak Eritrosit içeren kan komponentleri yaniEritrositSüspansiyonları elde edilmektedir.

Böylecekanınplazma kısmı ayrıştırılmış olmakta ve hastaya gereksiz olarak plazmaverilmesiengellenmiş olunmaktadır. Bununbiravantajı da, ayrıştırılmış olan plazma, dondurularak saklanabilmekte veplazmaihtiyacı olan başka bir hastada kullanılabilmektedir. Birkısımplazmadan da, kan ürünleri elde edilebilmekte ve bu ürünlere ihtiyaçduyanhastalara verilmektedir. Eritrositlerbikonkavdisk şeklinde yapılardır. Yani herikitarafından basık daire şeklindedirler. 7mm çapındadırlar. Eritrositlerinyapımyeri yassı kemiklerin iliğidir. Eritrositlerinhücrezarı kişiden kişiye değişen özel proteinler içerir, buproteinlersayesinde kan, A B O dediğimiz kan gruplarına ayrılır.

Kan Grupları Nasıl Belirlenir
https://www.facebook.com/note.php?note_id=478420375544280

Eritrositlerhemoglobindenilen ve eritrosit ağırlığının üçte birini oluşturan bir proteiniçerirler. Ayrıntıiçin lütfen, bağlantıyı tıklayınız.

Hemoglobin Nedir?
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/462405873799132/

Buproteiningörevi oksijeni taşımaktır, oksijenin yaklaşık % 99'u hemoglobin iletaşınır, gerikalan% 1'lik kısım ise kanda çözünmüş olarak taşınır. Hemoglobinproteini4 adet hem ve 4 adet polipeptid zincirinden oluşur. Bu polipeptid zincirlerini ikisi a diğer ikisi ise b zincirinden oluşmuştur. Herbirhem grubu bir adet polipeptid zinciri üzerinde yer alır. Oksijeni bağlayanhem grubudur, her hem grubu bir molekül oksijen bağlar, dolayısıilebir hemoglobin 4 adet oksijen molekülü bağlayabilir.

Dörtadet O2 bağlayan hemoglobin tümüyle doymuştur, yaniartıkbir beşinci O2 molekülünü bağlayamaz, buna oksihemoglobin denir. Oksihemoglobin parlak kırmızı renktedir. Oksihemoglobin bağladığı 4 adet O2 molekülünden bir veya daha fazlasını kaybederse, ozamandeoksihemoglobin adını alır.

Deoksihemoglobin koyukırmızı renktedir. Venözkanarteryel kandan daha fazla deoksihemoglobin içerdiği için daha koyurenktedir. HemoglobinehiçO2 molekülü bağlı değilse ilk O2 molekülünün bağlanması daha zordur, eğerhemoglobin2 yada 3 O2 molekülü bağlandıysa 3. veya 4. O2 molekülününhemoglobinebağlanması daha kolaydır, bunaallosteriketki denir.

Buetkinin sonucu olarak oksijen basıncının artmasıyla hemoglobinin oksijenbağlaması "S"şeklinde yada "sigmoid" şeklinde artar. Parsiyeloksijenbasıncı ile hemoglobin bağlanması arasındaki bu ilişki"oksihemoglobindisosasyon eğrisi" ile gösterilir. Oksijentaşıma kapasitesi belirli bir hacimdeki kanın içerdiği O2 hacmidir.

Bukapasiteetkin hemoglobin konsantrasyonuna bağlıdır. Taşımakapasitesianemide azalır.

Ayrıntıiçin lütfen, bağlantıyı tıklayınız. Anemi-Kansızlık Nedir?
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/447759785263741/

Aneminintipinebağlı olarak bu kapasite ya eritrositlerin sayısının azalmasından yadayetersiz veya anormal hemoglobin yapımından kaynaklanır. Kemikiliğindenayrılan immatür (tam gelişmemiş) eritrosit, çekirdeği olduğu içinbölünme yeteneğinesahiptir, fakat henüz hiç hemoglobin içermez. Gelişmedevamederken eritrosit çekirdeğini kaybeder ve içerdiği hemoglobin miktarıartar. Gelişme tamamlandığı zaman, eritrosit çekirdek de dâhil tüm organellerini kaybeder. Eritrositlerinçekirdekve organelleri olmadığı için ne bölünebilirler ne de yaşamlarını uzunsüre devamettirebilirler.

Eritrositlerinyaşamsüresi 120 gündür. ERİTROSİTLERİNYAPIMIİÇİN AMİNOASİT, LİPİD, KARBONHİDRAT GİBİOLAĞANBESİN MADDELERİNİN YANI SIRA, EK OLARAK DEMİR,FOLİKASİT VE B12 VİTAMİNİ DE ŞARTTIR.

Amino Asitler
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/470829042956815/

Karbonhidratlar-Enerji İhtiyacımızı Karşılayan En Temel Besin Maddesi https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/470830036290049/

Lipid-Yağlar
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/470955032944216/

Bumaddelerdendemir olmadığı zaman, eritrositler normalden daha küçük olur vegörevlerini tamyapamazlar, bu duruma demir eksikliği anemisi denir.

Demir Eksikliği Anemisi
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/459206100785776/

Folikasitve B12 eksikliğinde ise eritrositler normalden daha büyük olur veyinegörevlerini tam olarak yapamazlar, bu duruma da megaloblastik anemidenir.

B9 Vitamini-Folik Asit nedir?
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/457958604243859/

B12Vitamini-Kobalamin
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/457967150909671/

Megaloblastik Anemi
https://www.facebook.com/groups/kan.ariyoruz/doc/470517466321306/

Anemi,normalhemoglobine sahip eritrositlerin toplam sayısının azalmasından, yadaeritrositin içindeki hemoglobinin konsantrasyonunun azalmasından, yadaherikisinin birlikte olması sonucu ortaya çıkan hastalık durumudur.

Diettedemir,B12 vitamini veya folik asit eksikliği; kemik iliğinin kanser ya da toksikmaddelerle bozulması, ya da aşırı kan kaybı, böbrek hastalıklarında eritropietineksikliği, ya da eritrositlerin şekil bozukluğundan dolayıaşırı yıkılması.