Akyuvarlar - Lökosİt

Lökositveya akyuvarlar olarak da adlandırılan beyaz kan hücresi. Vücudubulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı koruyan lökositler, bağışıklıksisteminin önemli bir bölümünü oluştururlar.

Sağlıklıbir yetişkin insanın bir damla kanda takriben 7.000ila 25.000 arası beyaz kan hücresi bulunur. Bu sayının 10.000 üzerine çıkmasına lökositoz denir. Bunun nedeni genellikle enfeksiyon hastalıkları olmakla birlikte, daha pek çok sebebi olabilmektedir. Yine lökosit sayısının 4.000'den düşük olmasına ise lökopeni denir. Bu durumunda pek çok sebebi vardır. Lökositlerin temel işlevi, vücudun savunmasıdır. Her lökosit biçiminin farklı özellik ve görevleri bulunmaktadır. Bumiktar Lösemi hastalarında 50.000'e kadar çıkar. Lökositlerkanın dışında lenf sistemi, dalak ve diğer vücut dokularında da bulunur. Bunlarınbirkaç çeşidi olup bir kısmı direkt mikrobu yutma görevini üstlenirken birbaşka çeşidi de mikroplarakarşı dolaylı savunmayı sağlayan korunma Maddelerini ( antikorları )yapmaktadır.

Akyuvarlar, Alyuvarlardan ayrı olarak tam hücre özelliği gösterirler. Bir çekirdekleri ve diğer hücre organelleri vardır. 10-20mikron çaplarıyla da alyuvarlardan daha büyüktür. Hareketleri amipsi şekildedir. Lökositlerinhepsi kemik iliğinde yapılırlar. Dahasonraki gelişmelerini kemik iliği dışında tamamlarlar. Birdamla kanı uygun bir boya ile boyayıp mikroskop altında incelediğimiz zamançeşitli tiplerde lökosit görülür. Lökositleryapılarına ve çeşitli boyalara karşı olan afinitelerine göresınıflandırılırlar.

Bunagöre lökositler 3 gruba ayrılırlar.

1.Polimorfonükler granülositler: akyuvarların % 60-70'ini granülositler teşkil eder.

Granülosit-Beyaz KüreNedir. https://www.facebook.com/note.php?note_id=474581005928217

a)Nötrofiller

Nötrofil-Neu nedir? https://www.facebook.com/note.php?note_id=531339790252338

b)Eozinofiller

Bugruptaki hücrelerin bazılarının granülleri "eozin" isimli boyayı tutarlar. Buhücrelere eozinofil denir.

c)Bazofiller

Polimorfonükleergranülositlerin nükleusları çok lobludur ve sitoplâzmalarında çok sayıda granülbulunur. Birdiğer grup bazik boyaları tutar, bu yüzden bu gruba bazofil denir. Bunlarınbüyük çoğunluğunu nötrofiller teşkil eder

2. Monositler: Akyuvarların % 10'dan az kısmını monositlerteşkil eder.

Monositlergranülositlerden biraz daha büyüktür ve at nalına benzeyen tek parçalı birnükleusları vardır. Sitoplazmalarıda daha azdır. Akyuvarların en büyükleri olan monositler bakteri ve ölü hücre kırıntılarını yerler. Ömürleri çok kısadır. İnsanda 4 gündür. Mikrobik hastalıklarda sayıları artar. Lökositler,çekirdeklerinin yapısına göre parçalı-Granülositler ve Parçasız-Agranülositlerolarak ikiye ayrılırlar.

Monositler. https://www.facebook.com/note.php?note_id=531302950256022

3. Lenfositler: Akyuvarların % 30-45'ini lenfositler teşkil eder.

Lenfositler en az sitoplazma içeren gruptur,monositler gibi tek parça ve büyük çekirdek içerirler.

Lenfositler. https://www.facebook.com/note.php?note_id=531595190226798

ÇEŞİTLERİ:

Çekirdekleritanecikli olanlar-granülositler: Bunlarınasıl görevi, giren mikrobu yutmak ve sindirmek-fagositoz' dur.

Lenfositlerve plazma hücreleri: Bu tiphücrelerin görevleri dolaylı savunma sağlayan maddeleri yapmaktır. Bumaddelere " Antikor " ismi verilir. Çekirdeklerihücreye göre küçüktür.

Alyuvarlar. https://www.facebook.com/note.php?note_id=531197676933216

Bağışıklık Sistemi Nedir? https://www.facebook.com/note.php?note_id=531621963557454